STARTERS / YUM CHA

BBQ Pork Bao 4
Duck Wraps (2)… 14
Pork Dumplings (4)…10
Shao Mai Chicken (4)…10
Mushroom Dumplings (4)…10
Chee Cheong Fun…8
Tofu Manis…10
Asian Greens…10
Zhongzi – Sticky Rice Dumpling w Lotus jam…12
YUM CHA BASKET – kitchen’s daily assortment (6)…17

0