STARTERS / YUM CHA

BBQ Pork Bao 3.5
Duck Wraps (2)… 14
Xiao Long Bao (4)…12
Shao Mai Chicken (4)…10
Pork Potsticker Dumplings (4)…10
Scallop Dumplings (4)… 14
Spinach Dumplings (4)…10
Mushroom Dumplings (4)…10 SOLD OUT
Prawn Dumplings (4)…14
Chee Cheong Fun…6
Tofu Manis…10
Asian Greens…10/18
Zhongzi – Sticky Rice Dumpling w Lotus jam…12
YUM CHA BASKET – kitchen’s daily assortment (6)…15

0