STARTERS / YUM CHA

BBQ Pork Bao 4
Duck Wraps (2)… 14
Pork Chive Dumplings (6)…12
Choy Sum Dumplings (4)…10
Shao Mai Chicken (4)…10
Spinach Dumplings (4)…10
Mushroom Dumplings (4)…10
Chee Cheong Fun…8
Tofu Manis…10

0